czwartek, 27 listopada 2014

Sejmowa komisja apeluje o wzrost nakładów na instytuty badawcze

Sejmowa komisja apeluje o wzrost nakładów na instytuty badawcze - 26.11.2014 onet.pl  

Trud­na sy­tu­acja fi­nan­so­wa in­sty­tu­tów ba­daw­czych ogra­ni­cza im re­ali­zo­wa­nie zadań ba­daw­czych - głosi de­zy­de­rat przy­ję­ty w środę przez sej­mo­wą ko­mi­sję edu­ka­cji, nauki i mło­dzie­ży . Zwra­ca się ona do mi­ni­strów nad­zo­ru­ją­cych te pla­ców­ki o zwięk­sze­nie po­zio­mu fi­nan­so­wa­nia in­sty­tu­tów.