piątek, 28 listopada 2014

Przedsiębiorcy zyskają na zmianach w PARP

Przedsiębiorcy zyskają na zmianach w PARP - Artur Osiecki 28-11-2014 Rzeczpospolita

W okresie 2014–2020 wnioski o dotacje mają 
być oceniane szybciej, 
a procedury stać się prostsze i bardziej elastyczne.

Polska wschodzącym liderem badań i rozwoju

Polska wschodzącym liderem badań i rozwoju - Michał Duszczyk 28-11-2014 Rzeczpospolita

Rodzima gospodarka staje się coraz bardziej innowacyjna, ale motorem napędowym są pieniądze publiczne. Brakuje też współpracy nauki z biznesem.

Dr hab. Jacek Guliński ustąpił z funkcji podsekretarza stanu

piątek, 28 listopada 2014 - MNiSW  

Dr hab. Jacek Guliński ustąpił z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
Wiceminister dymisję złożył 17 listopada, kierując się względami osobistymi. Z dniem dzisiejszym prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz przyjęła jego rezygnację.

Student to też konsument. Czeka nas fala pozwów zbiorowych przeciw uczelniom?

Student to też konsument. Czeka nas fala pozwów zbiorowych przeciw uczelniom? - Tomasz Jurczak 28.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna

W sprawie pozwu zbiorowego dotyczącego uczelni wyższej Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w postanowieniu z dnia 20 listopada br. orzekł, że pozew zbiorowy studentów jest dopuszczalny.

czwartek, 27 listopada 2014

Sejmowa komisja apeluje o wzrost nakładów na instytuty badawcze

Sejmowa komisja apeluje o wzrost nakładów na instytuty badawcze - 26.11.2014 onet.pl  

Trud­na sy­tu­acja fi­nan­so­wa in­sty­tu­tów ba­daw­czych ogra­ni­cza im re­ali­zo­wa­nie zadań ba­daw­czych - głosi de­zy­de­rat przy­ję­ty w środę przez sej­mo­wą ko­mi­sję edu­ka­cji, nauki i mło­dzie­ży . Zwra­ca się ona do mi­ni­strów nad­zo­ru­ją­cych te pla­ców­ki o zwięk­sze­nie po­zio­mu fi­nan­so­wa­nia in­sty­tu­tów.

Sejmowa komisja rekomenduje zmiany w finansowaniu nauki

Sejmowa komisja rekomenduje zmiany w finansowaniu nauki - PAP 26.11.2014, gazeta.pl

Rozszerzenie pojęcia badań naukowych, wyłączenie z postępowania o przyznanie środków finansowych na naukę jednostek będących np. w stanie likwidacji - to niektóre założenia projektu noweli ustawy o finansowaniu nauki, rekomendowane przez sejmową komisję. 

Różnice w opodatkowaniu stypendiów

Różnice w opodatkowaniu stypendiów - Jolanta Białkowska, Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014, strona 22

Wszystkie stypendia wypłacone uczestnikom projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są zwolnione z podatku dochodowego, ponieważ są współfinansowane ze środków europejskich. Tymczasem świadczenia tego typu finansowane z pieniędzy krajowych takiemu zwolnieniu już nie podlegają. To powoduje różnice w wynagrodzeniu stażystów, nawet wtedy, gdy są kierowani na staż przez ten sam podmiot.

Obrona habilitacji dopiero w momencie dopuszczenia jej do obrony

Obrona habilitacji dopiero w momencie dopuszczenia jej do obrony - Urszula Mirowska-Łoskot 27.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna

Habilitant ma prawo bronienia swoje pracy dopiero w momencie dopuszczenia jej do obrony – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

środa, 26 listopada 2014

Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2014 r.

środa, 26 listopada 2014 - NCN
Rada Narodowego Centrum Nauki przedstawia pełną listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach, których ogłoszenie wyników nastąpiło w 2014 r.:
  • HARMONIA 5, MAESTRO 5, SONATA BIS 3, ogłoszonych 14 czerwca 2013 r.
  • OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6, ogłoszonych 16 września 2013 r.
  • FUGA 3, ETIUDA 2, SYMFONIA 2, TANGO 1, ogłoszonych 16 grudnia 2013 r.
  • OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7, ogłoszonych 17 marca 2014 r.

Alfabetyczna lista ekspertów

Dziękujemy wszystkim ekspertom za zaangażowanie oraz cenny wkład wniesiony w proces oceny wniosków złożonych w ramach ww. konkursów.

Forum Akademickie nr 11/2014

Spis treści nr 11/2014

NIK o ochronie praw autorskich w pracach dyplomowych

NIK o ochronie praw autorskich w pracach dyplomowych - 26 listopada 2014

Wykorzystywane przez uczelnie wyższe do weryfikacji prac dyplomowych komputerowe programy antyplagiatowe okazały się mało przydatne i nieskuteczne. Programy można łatwo oszukać, nie wykrywają nawet prymitywnych zapożyczeń z popularnych portali, a rezultaty ich pracy są nieporównywalne pomiędzy uczelniami. Zdaniem NIK programy te powinny być tylko uzupełnieniem, jednym z elementów całego bogatego uczelnianego mechanizmu antyplagiatowego, ale na pewno nie mogą go zastępować.

Rezygnować ze studiów najlepiej na piśmie i za pokwitowaniem

Rezygnować ze studiów najlepiej na piśmie i za pokwitowaniem - Piotr Pieńkosz 26.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna str. 3 Prawo na co dzień

Po dwóch miesiącach studiów już wiem, że nie jest to kierunek dla mnie, przestałem więc chodzić na zajęcia. Wolę przygotować się do poprawki matury, lepiej ją zdać i w przyszłym roku dostać się na inny, za to wymarzony kierunek. Zastanawiam się, czy powinienem czekać, aż uczelnia skreśli mnie z listy studentów, czy też sam muszę podjąć jakieś kroki – pisze pan Adrian.

NIK: Uczelnie nie radzą sobie z plagiatami

NIK: Uczelnie nie radzą sobie z plagiatami - jaga 26-11-2014 Rzeczpospolita
Uczelnie w niewystarczający sposób walczą z plagiatami. Komputerowe programy antyplagiatowe, które uczelnie wykorzystują do weryfikacji prac dyplomowych, są nieskuteczne i nieprzydatne - uważa Najwyższa Izba Kontroli.

Uczelnie nie radzą sobie z plagiatami: e-system to fikacja, promotorzy mają zbyt dużo pracy - Tomasz Żółciak 26.11.2014 - Dziennik Gazeta Prawna
Od 1 października uczelnie mają obowiązek sprawdzania pod kątem zapożyczeń prac dyplomowych jeszcze przed egzaminem. Jak wynika z raportu NIK, rzetelne wypełnianie tego obowiązku to fikcja. Pod lupę wzięto 14 szkół publicznych.

Urzędy nie chcą studentów-praktykantów

Urzędy nie chcą studentów-praktykantów - Karolina Topolska, Artur Radwan 26.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna

Szef służby cywilnej przygotuje dla młodzieży miejsca w instytucjach publicznych do odbywania staży w trakcie nauki. Jest tylko jeden problem. Nie są one zainteresowane praktykantami.

wtorek, 25 listopada 2014

Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym

Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym - Anna Marszałek, 11.2014, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie.  

W systemie ekonomicznym każde działanie, ale również i zaniechanie, jest obciążone pewnym kosztem. Szczególnie są one mocno odczuwalne w sytuacji występowania kryzysu gospodarczego.

poniedziałek, 24 listopada 2014

Uczelnie muszą służyć społeczeństwu

Uczelnie muszą służyć społeczeństwu - Bartosz Sendrowicz 24.11.2014 Gazeta Wyborcza

Polskie uczelnie były dotąd zamknięte na otoczenie. Teraz muszą się otworzyć na współpracę z pracodawcami i samorządami, a także ze szkołami podstawowymi i średnimi. To musi być ciąg: szkoły - uczelnie - pracodawcy. Rozmowa z prof. Leną Kolarską-Bobińską, minister nauki i szkolnictwa wyższego

Dyrektor NCN wybrany do Rady Zarządzającej ważnej europejskiej organizacji

poniedziałek, 24 listopada 2014 - NCN
"Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk został w ubiegłym tygodniu jednomyślnie wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Science Europe (SE) na członka Rady Zarządzającej tej organizacji."

Student złapany na drogi monitoring

Student złapany na drogi monitoring - Dominika Pietrzyk 24-11-2014 Rzeczpospolita

Uczelnie pobierają 600 zł od studenta za śledzenie jego losów zawodowych po ukończeniu studiów. Eksperci alarmują, że bezprawnie.

Uczelnia może zatrudnić nauczyciela akademickiego bez rekrutacji

Uczelnia może zatrudnić nauczyciela akademickiego bez rekrutacji - Urszula Mirowska-Łoskot 24.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna

Pracuję jako nauczyciel akademicki na stanowisku asystenta. Właśnie kończy mi się trzyletnia umowa o pracę. W ubiegłym roku mój kolega był w takiej samej sytuacji i dziekan wydziału stwierdził, że mimo iż jest bardzo dobrym pracownikiem, nie może przedłużyć z nim zatrudnienia. Musi ponownie przeprowadzić otwarty konkurs na to stanowisko. Startowało kilku kandydatów i okazało się, że mimo zapewnień dziekana, iż rekrutacja to tylko formalność, komisja rekrutacyjna wyłoniła innego kandydata. Czy rzeczywiście przeprowadzenie otwartego naboru w moim przypadku, przy przedłużaniu umowy jest niezbędne – pyta pan Jan.

Kto zapłaci za naukę przyszłych lekarzy na uczelniach niemedycznych? Resort nauki umywa ręce

Kto zapłaci za naukę przyszłych lekarzy na uczelniach niemedycznych? Resort nauki umywa ręce - Urszula Mirowska-Łoskot, Beata Lisowska, 24.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna

W przyszłym roku w szkołach wyższych dotąd niezwiązanych z medycyną będzie dostępnych nawet 300 miejsc na nowo utworzonych kierunkach dla przyszłych lekarzy. Nie wiadomo jednak, kto za nie zapłaci.

Tylko rok wolnego od pracy na uczelni

Tylko rok wolnego od pracy na uczelni - Robert Jasiński 21-11-2014 Rzeczpospolita

Od 1 października zmieniły się zasady udzielania nauczycielom akademickim urlopu dla poratowania zdrowia. Zamiast dwuletniej przerwy mogą skorzystać z 12-miesięcznego odpoczynku, chyba że wykorzystali już rok wolnego przed zmianą przepisów.

Żółta kartka Komisji Europejskiej dla PARP

Żółta kartka Komisji Europejskiej dla PARP - Artur Osiecki 21-11-2014 Rzeczpospolita

Warunkiem uczestnictwa Agencji w nowych programach UE jest jej głęboka reforma 
– twierdzi Bruksela. Resorty rozwoju
i gospodarki szykują plan naprawczy.

Kłamcy, oszuści i studenci

Kłamcy, oszuści i studenci - KAROLINA LEWESTAM 21.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna str. 22  

W moim liceum ściągali wszyscy. Nie każdy miał telefon komórkowy, ale jakoś sobie radziliśmy. Moja przyjaciółka na przykład wygrzebała skądś starego walkmana, nagrała na kasetę dopływy Wisły i Odry oraz kompletną listę polskich jezior i ukrywszy słuchawki pod czupryną, dostała czwórkę z geografii. Na maturę z historii przyszliśmy sztywnym krokiem, by nie szeleścić upchanym w zakamarkach ubiorów papierem.

sobota, 22 listopada 2014

Nauka i Technika - raporty GUS XI 2014

Lp. Tytuł dokumentuData
1 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012 16.01.2014
2 Nauka i technika w 2012 r. 21.02.2014
3 Nauka, technika, innowacje i społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wybrane wyniki badań statystycznych 28.02.2014
4 Działalność innowacyjna w Polsce w 2013 r. 23.10.2014
5 Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 04.11.2014
6 Biotechnologia w Polsce w 2013 r. 21.11.2014
7 Nanotechnologia w Polsce w 2013 r. 21.11.2014
źródło: GUS

Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r.

Data publikacji: 14.11.2014
źródło

Finlandia: w szkołach lekcje maszynopisania, zamiast pisania odręcznie

Finlandia: w szkołach lekcje maszynopisania, zamiast pisania odręcznie - 22.11.2014 biznes.pl

Finlandia zapowiedziała, że od jesieni 2016 roku zniesie w szkołach naukę pisania odręcznego i kaligrafii, a zamiast nich wprowadzi maszynopisanie. Jest ono bowiem coraz istotniejsze w codziennym życiu - wyjaśniła Minna Harmanen z Narodowej Rady ds. Edukacji. 

Znamy najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty

Znamy najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty - 22.11.2014 PAP - Nauka w Polsce

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zyskał tytuł najbardziej prodoktoranckiej uczelni w kraju, wygrywając w konkursie Prodok. Zaś Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN zwyciężył w konkursie ProPAN i okazał się najbardziej prodoktoranckim instytutem. 

piątek, 21 listopada 2014

What do uni engineering departments need most? People in overalls

What do uni engineering departments need most? People in overalls - anonymous academic, Guardian Professional, Friday 21 November 2014  

Preoccupied with research and snobbish about industrialists in overalls, university departments no longer recognise their responsibility to produce the next generation of engineers

Wizytatorzy będą mieć mniej swobody w opiniowaniu uczelni

Wizytatorzy będą mieć mniej swobody w opiniowaniu uczelni - Urszula Mirowska-Łoskot 21.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna

Współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, trafność wyboru staży i posiadanie certyfikatów – m.in. takie czynniki mają być brane pod uwagę przy ocenianiu szkół wyższych.

Polski Mc Uniwersytet: Student zdobywa dziś dyplom, jakby kupował hamburgera

Polski Mc Uniwersytet: Student zdobywa dziś dyplom, jakby kupował hamburgera - Anna Wittenberg 21.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna

Student zdobywa dziś dyplom, jakby kupował hamburgera w McDonaldzie. W jednym okienku – zamówienie i opłata, w drugim – odbiór. Pośrodku: żadnego zaangażowania.

czwartek, 20 listopada 2014

Focus No. 45 - Do countries with high mean performance in PISA maintain their lead as students age?

PISA in Focus No. 45 - Do countries with high mean performance in PISA maintain their lead as students age? - PISA in Focus 2014/11 OECD

Countries where 15-year-old students perform at high standards internationally tend to be the same countries where these young adults tend to perform well at the age of 26 to 28.

Na uczelniach sprząta niż

Na uczelniach sprząta niż - Alicja Bobrowicz 19.11.2014 Metro

Choć ubywa studentów, minister nauki nie zamierza wspierać deficytowych kierunków. Zobacz, które uczelnie opierają się kryzysowi

Liczba studentów spada, ale wolniej

Liczba studentów spada, ale wolniej - 19.11.2014 Forbes

W tym roku akademickim spadła liczba maturzystów przyjętych na studia, choć spadek był niższy niż podczas ubiegłorocznej rekrutacji. Najbardziej tracą studia wieczorowe i zaoczne oraz uczelnie niepubliczne

Lepiej zostać filozofem niż fizykiem

Lepiej zostać filozofem niż fizykiem - Urszula Mirowska-Łoskot 20.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna str. 4

Kandydaci na studia najczęściej wybierali w tym roku informatykę, budownictwo, prawo i zarządzanie – wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Niewielu natomiast chce iść śladami Alberta Einsteina

Fiskus zarobi na zdrowiu i nauce

Fiskus zarobi na zdrowiu i nauce - Beata Lisowska, Urszula Mirowska-Łoskot, 20.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna  


Ministerstwo przechwyci wolne środki kilkuset jednostek sektora finansów publicznych. Będą musiały przenieść swoje rachunki bankowe do BGK i tylko tam deponować pieniądze

środa, 19 listopada 2014

Fabryki przyszłości

Fabryki przyszłości - Edwin Bendyk 18 listopada 2014 Polityka
W przededniu trzeciej rewolucji przemysłowej  

W Europie i Stanach Zjednoczonych hasłem ostatnich miesięcy stała się reindustrializacja. Politycy i ekonomiści odkryli, że przemysł to zajęcie dobre nie tylko dla krajów biedniejszych.

Oto 10 najpopularniejszych uczelni w Polsce. Wśród nich aż cztery politechniki

Oto 10 najpopularniejszych uczelni w Polsce. Wśród nich aż cztery politechniki - Justyna Suchecka 19.11.2014 Gazeta Wyborcza

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało dane z tegorocznej rekrutacji na studia i zaprezentowało uczelnie, które cieszą się największym zainteresowaniem studentów. Zestawienie otwiera Politechnika Warszawska.

Co trzecia uczelnia wyższa zostanie zlikwidowana

Co trzecia uczelnia wyższa zostanie zlikwidowana - Urszula Mirowska-Łoskot 19.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna

W tym roku 462,7 tys. osób podjęło naukę na uczelniach nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). To o 14,1 tys. mniej niż w roku akademickim 2013/2014. Wówczas na studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie przyjęto 476,8 tys. osób.

We should not let universities decide how to spend money on poor students

We should not let universities decide how to spend money on poor students - Gill Wyness, Guardian Professional, Wednesday 19 November 2014  

Decentralising forms of financial support may harm access and increase inequality, says Gill Wyness

Listopadowe posiedzenie Rady NCN

środa, 19 listopada 2014 - NCN
W dniach 12-13 listopada 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. 

Resort nauki: spadek liczby studentów mniejszy niż w ubiegłym roku

Resort nauki: spadek liczby studentów mniejszy niż w ubiegłym roku - 19.11.2014 PAP - Nauka w Polsce

Liczba maturzystów przyjętych na studia w roku akademickim 2014/15 spadła, ale mniej niż podczas ubiegłorocznej rekrutacji. Spadek dotyczy przede wszystkim studiów wieczorowych i zaocznych oraz uczelni niepublicznych - wynika z danych podanych przez resort nauki. 

wtorek, 18 listopada 2014

Jak wyglądała Marie Curie bez makijażu? Wejdź do świata "nauki dla kobiet" i padnij ze śmiechu

Jak wyglądała Marie Curie bez makijażu? Wejdź do świata "nauki dla kobiet" i padnij ze śmiechu - Agata Komosa 18.11.2014 natemat.pl

Nauka nie jest dla kobiet, to oczywiste. Po pierwsze, poważne książki są ciężkie i mają twarde okładki, żadna delikatna kobieca dłoń sobie z nimi nie poradzi. Dziewczyny nie zrobią kariery naukowej, jeśli jakaś dobra dusza nie przygotuje podręcznika, który na kobiecą modłę wyjaśni, jak zająć się poważnymi tematami. Tu z pomocą przychodzi Megan Amram, komiczka, która właśnie wydała książkę "Science... For Her!".

Dzieje jednego doktoratu

Dzieje jednego doktoratu - Piotr Sokołowski 18-11-2014 Rzeczpospolita

Sprawa Goliszewskiego pokazuje, że wykształcenie 
i stopień naukowy nadal są w naszym kraju ważne także dla tych, którzy osiągnęli niekwestionowany sukces finansowy – pisze publicysta.

The Research Excellence Framework – nerve-racking but necessary

The Research Excellence Framework – nerve-racking but necessary - Jonathan Wolff, The Guardian, Tuesday 18 November 2014  

As we anxiously await the results we should remember what these assessments have made us strive for

Dziekan prywatnej uczelni też musi odpowiedzieć obywatelowi

Dziekan prywatnej uczelni też musi odpowiedzieć obywatelowi - mat 17-11-2014 Rzeczpospolita

Szkoła wyższa w tym niepubliczna, jako część systemu nauki polskiej i systemu edukacji narodowej, jest powszechnie uważana za zakład administracyjny, wykonujący zadania publiczne – przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

poniedziałek, 17 listopada 2014

R&D expenditure just over 2% of GDP in the EU28 in 2013

R&D expenditure just over 2% of GDP in theEU28 in 2013 - 17.11.2014 Eurostat News

In 2013, the EU28 Member States spent almost €275 billion on Research & Development (R&D). The R&D intensity, i.e. R&D expenditure as a percentage of GDP, stood at 2.02% in the EU28 in 2013, compared with 1.76% in 2004. This level remained however lower in the EU28 than in other major economies. R&D intensity was much higher in South Korea (4.04% in 2011) and Japan (3.38% in 2011) as well as, to a lesser extent, in the United States (2.81% in 2012), while in both China (1.98% in 2012) and Russia (1.11%) the R&D intensity was below that of the EU28. In order to provide a stimulus to the EU’s competitiveness, an increase of the R&D intensity in the EU28 is one of the five headline targets of the Europe 2020 strategy. 

Kandydaci na studia wybierają kierunki topowe i na studiach dziennych. Wzgardzone zaoczne wypadają z uczelnianej oferty

Kandydaci na studia wybierają kierunki topowe i na studiach dziennych. Wzgardzone zaoczne wypadają z uczelnianej oferty - Monika Rosmanowska 16.11.2014 Metro

– Biorąc pod uwagę wszystkie oferowane przez uczelnie kierunki i specjalności, nie jest to zjawisko na dużą skalę, ale to, co było nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu, a więc zbyt mała liczba chętnych na dany kierunek, dziś staje się faktem – mówi Agnieszka Książkiewicz, rzeczniczka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

sobota, 15 listopada 2014

Zawodówki wrócą do łask? Raport o grzechach szkół

Zawodówki wrócą do łask? Raport o grzechach szkół - BEATA ŁABUTIN 15.11.2014 Gazeta Wyborcza

Nieatrakcyjne kształcenie zawodowe, przestarzały i obciążony teorią program nauczania, brak współpracy z przedsiębiorstwami - takie zarzuty opolskim szkołom stawia raport opracowany na Uniwersytecie Opolskim. Jego autorzy proponują też utworzenie Akademii Kształcenia Dualnego.

piątek, 14 listopada 2014

Debata „Studia i studiowanie: po co i jak zmieniać uniwersytety w Polsce”

Debata „Studia i studiowanie: po co i jak zmieniać uniwersytety w Polsce” - 14.11.2014 KRASP

Niemal 285 mln zł otrzymają naukowcy od Narodowego Centrum Nauki

Niemal 285 mln zł otrzymają naukowcy od Narodowego Centrum Nauki - 14.11.2014 PAP - Nauka w Polsce

Blisko 285 mln zł na realizację badań podstawowych otrzymali naukowcy w siódmej edycji konkursów: Opus, Preludium i Sonata, rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Złożono w nich łącznie ponad 5 tys. wniosków, z czego finansowanie otrzymało 715 projektów. 

Studenci z całego świata zlatują się po dyplom do Polski. Na uczelniach najwięcej Ukraińców

Studenci z całego świata zlatują się po dyplom do Polski. Na uczelniach najwięcej Ukraińców - Sebastian Klauziński 14.11.2014 Gazeta Wyborcza

Na polskich uczelniach w 2014 r. uczy się prawie 36 tys. studentów ze 149 krajów. Poziom umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej, ale studentów obcokrajowców szybko przybywa. W ostatnim roku akademickim prawie o jedną czwartą.

Uczelnie łamią prawa studenta. Ministerstwo je skontroluje, ale nie ukarze

Uczelnie łamią prawa studenta. Ministerstwo je skontroluje, ale nie ukarze - Urszula Mirowska-Łoskot 14.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna

Niektóre uczelnie nie wywiązują się z nowych obowiązków. Łamią prawa studenta m.in. do informacji o opłatach. Resort zapowiada kontrole, karać jednak nie będzie.

czwartek, 13 listopada 2014

Under the radar? Professional education and training

Under the radar? Professional education and training - by Simon Field November 13, 2014, OECD

Skills Beyond Schools Synthesis Report


Higher level vocational education and training (VET) programmes are facing rapid change and intensifying challenges. What type of training is needed to meet the needs of changing economies? How should the programmes be funded? How should they be linked to academic and university programmes? How can employers and unions be engaged? This report synthesises the findings of the series of  country reports done on skills beyond school.
  • Chapter 1. The hidden world of professional education and training
  • Chapter 2. Enhancing the profile of professional education and training
  • Chapter 3. Three key elements of high-quality post-secondary programmes
  • Chapter 4. Transparency in learning outcomes
  • Chapter 5. Clearer pathways for learners
  • Chapter 6. Key characteristics of effective vocational systems
źródło

Minister nauki o rozwiązaniach pomocnych w doborze recenzentów

Minister nauki o rozwiązaniach pomocnych w doborze recenzentów - 13.11.2014 PAP - Nauka w Polsce

"System wspomagania wyboru recenzentów" i inne rozwiązania pomocne w doborze recenzentów prac naukowych i naborach na stanowiska w uczelniach przedstawiła minister nauki Lena Kolarska-Bobińska w piśmie do rektorów. Pismo przesłano w czwartek PAP. 

Prof. Jan Woleński: Przypadek doktoratu Goliszewskiego na UW jest groźny, bo to czołowa uczelnia

Prof. Jan Woleński: Przypadek doktoratu Goliszewskiego na UW jest groźny, bo to czołowa uczelnia - Rozmawiała Agnieszka Kublik 13.11.2014 Gazeta Wyborcza

- Trzeba wprowadzić obowiązek oświadczenia promotora i doktoranta, że nie ma niedopuszczalnej zależności pomiędzy nimi i być może także wydziałem. To byłaby tama dla wątpliwych etycznie przypadków, jak ten Goliszewskiego - mówi prof. Jan Woleński, filozof, członek Komitetu Etyki w Nauce PAN

środa, 12 listopada 2014

List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej w sprawie przejrzystość procesów i procedur w sprawach, w których mogą pojawiać się zarzuty dotyczące konfliktu interesów i braku przejrzystości w procedurach nadawania stopni naukowych

środa, 12 listopada 2014 - MNiSW  

Minister skierowała swój list do rektorów uczelni akademickich. Przedstawiła w nim m.in. rozwiązania, które mogą poprawić dobór recenzentów prac naukowych oraz nabory na stanowiska w uczelniach:

 

Studenci docenili Urszulę

Studenci docenili Urszulę - 10.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna str. 2

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który zrzesza samorządy ze wszystkich uczelni w kraju, wręczył w piątek nagrody ProJuvenes 2014. W kategorii „dziennikarz” wygrała nasza redakcyjna koleżanka Urszula MirowskaŁoskot.

Szkoły wyższe nie wiedzą, czy sprawdzać niejawne magisterki

Szkoły wyższe nie wiedzą, czy sprawdzać niejawne magisterki - Urszula Mirowska-Łoskot 10.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna

Mimo że uczelnie mają obowiązek przekazywania prac dyplomowych do ogólnopolskiej bazy (repozytorium) prowadzonej przez resort nauki, to nie każda się w niej znajdzie. Teksty, które zawierają treści niejawne, nie będą w niej zamieszczane. Tak wynika z art. 167b ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572).

Miliony dla naukowców rozdaje się z Krakowa

Miliony dla naukowców rozdaje się z Krakowa - Maciej Pietrzyk 8.11.2914 Dziennik Polski

Nauka. Prof. Andrzej Jajszczyk z Akademii Górniczo-Hutniczej będzie się ubiegał o drugą kadencję na stanowisku dyrektora jednej z najważniejszych dla polskiej nauki instytucji.

XXII Zjazd sprawozdawczo-wyborczy PSRP zakończony

XXII Zjazd sprawozdawczo-wyborczy zakończony - 11.11.2014 PSRP  

W dniu 9 listopada odbył się XXII Zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał wyboru nowych władz PSRP oraz przyjęcia sprawozdań z działalności PSRP za ostatnie dwa lata. 

 Na funkcję Przewodniczącego PSRP kandydowali: Zuzanna Hazubska (Politechnika Wrocławska) oraz Mateusz Mrozek (Uniwersytet Warszawski). W wyniki głosowania kandydaci uzyskali odpowiednio 111 i 159 głosów. Tym samym Przewodniczącym elektem został Mateusz Mrozek.

wtorek, 11 listopada 2014

Research impact: how academics can grab policy makers’ attention

Research impact: how academics can grab policy makers’ attention - Hugh Lauder, Guardian Professional, Tuesday 11 November 2014  

Universities should do more to get policymakers to visit campuses, while think tanks can help academics communicate their research

niedziela, 9 listopada 2014

Prof. Jajszczyk: ważne nie tylko środki na naukę, ale i ich podział

Prof. Jajszczyk: ważne nie tylko środki na naukę, ale i ich podział - 09.11.2014 PAP - Nauka w Polsce
O sukcesie w nauce decydują nie tylko pieniądze na naukę, ale również ich podział. Aby warto było inwestować w innowacje, trzeba mieć najpierw bazę w postaci badań podstawowych - mówi w rozmowie z PAP dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk. 

Prof. Jajszczyk: ważne nie tylko środki na naukę, ale i ich podział - mkd 08-11-2014 Rzeczpospolita - skrót rozmowy

piątek, 7 listopada 2014

European research funding: it’s like Robin Hood in reverse

European research funding: it’s like Robin Hood in reverse -  Anonymous academic, theguardian.com,

The EU’s Horizon 2020 programme has a budget of £63bn, but don’t expect a share unless you’re in one of the wealthiest countries and have a string of articles published in top journals

Nagana dla b. prorektora? Chciał deklaracji lojalności

Nagana dla b. prorektora? Chciał deklaracji lojalności - Michał Jackowski 07.11.2014 Gazeta Wyborcza

Profesor Ryszard Mojak, były już prorektor UMCE, nie uniknie postępowania dyscyplinarnego. Oskarżany jest o mobbing wobec pracowników: straszył ich zwolnieniami, domagał się deklaracji lojalności. Jego sprawa stanęła właśnie przed komisją dyscyplinarną uczelni.

Minister nauki o praktykach studenckich: napełnijmy prawo treścią

Minister nauki o praktykach studenckich: napełnijmy prawo treścią - pap, jaga 06-11-2014 Rzeczpospolita

Jest bardzo dużo rozwiązań prawnych, które pozwolą lepiej przystosować studenta do rynku pracy, ale trzeba je napełnić treścią - powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego, uczestnicząca w obradach Okrągłego Stołu Wysokiej Jakości Praktyk Studenckich.

czwartek, 6 listopada 2014

EIB provides EUR 700m for investments in knowledge, education and digitalisation in Poland

EIB provides EUR 700m for investments in knowledge, education and digitalisation in Poland - 06 November 2014 EIB

The European Investment Bank (EIB) is lending EUR 700 million to Poland for key investments in research, development and innovation aimed at supporting Poland’s administration and economy in its drive to become more digital and knowledge-based. The development of transport infrastructure in Eastern Poland will also be backed by this EIB financing. This operation will help Poland to ensure the successful absorption of EU structural funds.

Skończyłam kierunek zamawiany. 2 tys. brutto? Wzięłabym z pocałowaniem ręki [POKOLENIE 2 TYS. BRUTTO]

Skończyłam kierunek zamawiany. 2 tys. brutto? Wzięłabym z pocałowaniem ręki [POKOLENIE 2 TYS. BRUTTO] - apa 05.11.2014 Gazeta Wyborcza

- Państwo wydaje ogromne pieniądze na kierunki zamawiane, a absolwenci pracują w barach i magazynach. Pracodawcy chcą dwóch lat doświadczenia i proponują bezpłatne staże. "Uciekłam stąd. Nie chciałam zmarnować lat spędzonych na uczelni pracą byle gdzie"- pisze Mila. "Nie mam zamiaru wracać. Nie mam do czego"- dodaje.

SN o kwalifi kacji umowy cywilnej jako umowy o dzieło

SN o kwalifi kacji umowy cywilnej jako umowy o dzieło - Wojciech Ostaszewski 6.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna, str.4

Sygn. akt II UK 12/14 WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z 28 sierpnia 2014 r.

Zmiany w finansowaniu nauki rekomendowane przez sejmową podkomisję

Zmiany w finansowaniu nauki rekomendowane przez sejmową podkomisję - ekr/ mhr/ malk/ 6.11.201 PAP - Nauka w Polsce

Wprowadzenie Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, większe pieniądze dla najlepszych instytucji, rozszerzenie terminu: badania naukowe - to niektóre założenia projektu noweli ustawy o finansowaniu nauki, który w środę rekomendowała sejmowa podkomisja.

Łatwiejsza komercjalizacja badań

Łatwiejsza komercjalizacja badań - kwa 06-11-2014 Rzeczpospolita

Więcej działań będzie uznawanych za badania naukowe lub prace rozwojowe.

środa, 5 listopada 2014

After the Berlin Wall: Central Europe up close

After the Berlin Wall: Central Europe up close - Alison Abbott & Quirin Schiermeier, 05 November 2014, Nature  

In the 25 years since the collapse of communism, the countries of central and Eastern Europe have each carved their own identity in science.

Bullying in universities: what are your legal rights?

Bullying in universities: what are your legal rights? and Guardian Professional,

Research shows that bullying is more prevalent in higher education than other professions. Here’s some expert advice on what do to if you’re being subject to unjust behaviour

Innowacje, czyli jaki koń jest, każdy widzi

Innowacje, czyli jaki koń jest, każdy widzi - Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek 5.11.2014 Rzeczpospolita

Nie mamy w polskich regulacjach żadnego wsparcia dla firm chcących inwestować w innowacje oraz badania i rozwój – pisze ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Biznes bez doktoratu

Biznes bez doktoratu - Artur Grabek 05-11-2014 Rzeczpospolita

Polska gospodarka 
i administracja nie korzystają z wiedzy 
i umiejętności osób z doktoratem.

Agencja Rozwoju Przemysłu połączy biznes z nauką

Agencja Rozwoju Przemysłu połączy biznes z nauką - Cezary Pytlos 05.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna

Agencja Rozwoju Przemysłu pomoże w zwiększeniu liczby wdrożeń nowatorskich projektów w firmach.

Negatywne skutki nauki na odległość

Negatywne skutki nauki na odległość - Danuta Frey 05-11-2014 Rzeczpospolita

Dyplom ukończenia studiów w Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie nie mógł być uznany w Polsce za równorzędny z polskim dyplomem.
Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I OSK 2047/14)

Trudna droga żaka po stypendium

Trudna droga żaka po stypendium - kwa 05-11-2014 Rzeczpospolita

Decyzję o odmowie przyznania stypendium trzeba studentowi doręczyć. Nie wystarczy zamieszczenie jej w uczelnianym systemie informatycznym.

Nowoczesne pomoce naukowe

Nowoczesne pomoce naukowe - Sławomir Mizerski 5.11.2014 Polityka str. 114

Media alarmują, że polscy uczniowie i studenci na potęgę ściągają podczas egzaminów, a sklepy detektywistyczne oficjalnie oferują sprzęt elektroniczny pomagający im w tym. W jednym z warszawskich akademików osobiście sprawdzam, jak wyglądają obecnie typowe przygotowania studentów do sesji egzaminacyjnej.

wtorek, 4 listopada 2014

Nie jest może tak źle, ale dobrze też nie

Nie jest może tak źle, ale dobrze też nie - Leszek Pacholski 4.11.2014 Polityka
Kontrpolemika w sprawie tekstu „Naukowcy coraz częściej zamiast wiedzy tworzą rankingi”

Po co się spierać, jeśli panowie profesorowie wielokrotnie podkreślają, że w zasadzie się ze mną zgadzają, uważają tylko, że mocno przesadzam i ulegam mitom.

Kierunki zamawiane i wysokie stypendia się skończyły. Co dalej z fizyką?

Kierunki zamawiane i wysokie stypendia się skończyły. Co dalej z fizyką? - Justyna Suchecka 04.11.2014 Gazeta Wyborcza

- Przez te kilka lat z kierunkami zamawianymi udało nam się pokazać, że to dobre studia i dają wymierne korzyści w przyszłej pracy zawodowej - mówi dr hab. Mirosław Szybowicz z Politechniki Poznańskiej. W Poznaniu chętnych na fizykę nie zabrakło, choć w wielu innych miastach ten kierunek przechodzi poważny kryzys.

Drugi kierunek bez opłat, ale z limitem

Drugi kierunek bez opłat, ale z limitem - Dominika Pietrzyk 04-11-2014 Rzeczpospolita

Uczelniom wolno ograniczać miejsca dla studiujących kolejny kierunek.

Rząd ukróci koleżeńskie doktoraty

Rząd ukróci koleżeńskie doktoraty - Mirowska-Łoskot 04.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna

Wydziały powinny być bardziej kontrolowane przy nadawaniu doktoratów czy habilitacji. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów domaga się większych uprawnień. Jej zdaniem winę za niską jakość prac ponoszą uczelnie

poniedziałek, 3 listopada 2014

Pracodawcy RP: Absolwentom uczelni brakuje odpowiednich kompetencji

Pracodawcy RP: Absolwentom uczelni brakuje odpowiednich kompetencji - 2014-10-31 newseria

Bezrobocie wśród absolwentów systematycznie spada, utrzymuje się jednak wciąż na wysokim poziomie. Przedsiębiorcy podkreślają, że poza najlepszymi i największymi uczelniami w kraju szkoły wyższe słabo reagują na potrzeby rynku pracy. Z jednej strony brakuje kierunków studiów, których ukończenie gwarantowałoby zatrudnienie, z drugiej zaś absolwentom często brakuje kompetencji, również tych miękkich, czyli np. umiejętności pracy zespołowej. 

Autonomia szkół wyższych zagrożona: Minister będzie mógł unieważniać decyzje uczelni

Autonomia szkół wyższych zagrożona: Minister będzie mógł unieważniać decyzje uczelni - Urszula Mirowska-Łoskot 03.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna
Minister nauki będzie mógł unieważniać decyzje uczelni, które dotyczą np. odwołania władz. Do tej pory twierdził, że nie ma takich kompetencji nawet wówczas, gdy podjęta uchwała była niezgodna z prawem.
Wyrok NSA z 26 września 2014 r., sygn. akt I OSK 2159/14 

Re-wolta w nadzorze, czyli zwierzęta w senacie uczelni - 2014-10-13 chalupka.pl

Czy doktorat się opłaca?

Czy doktorat się opłaca? - 02.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna

Przeciętne wynagrodzenie osób z tytułem doktora wyniosło w 2013 roku 4 800 PLN brutto miesięcznie – wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013 firmy Sedlak & Sedlak. Oznacza to, że przeciętne zarobki doktorów były o ponad 18% wyższe niż przeciętne zarobki ogółu badanych.

MIR: w nowej perspektywie UE stawiamy na wspólne projekty nauki i biznesu

MIR: w nowej perspektywie UE stawiamy na wspólne projekty nauki i biznesu - PAP 2.11.2014 Biznes.pl

W nowej perspektywie unijnej będą premiowane wspólne projekty biznesu i nauki - mówi PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. MIR chce, by dzięki tym projektom badawczo-rozwojowym polska gospodarka stawała się bardziej innowacyjna.