wtorek, 12 stycznia 2010

Uniwersytety mogą ubiegać się o zamówienie publiczne

Uniwersytety mogą ubiegać się o zamówienie publiczne - 12.1.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.8 Tygodnik Prawa Gospodarczego

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI o przetargach
TEZA Przepisy Dyrektywy 2004/ 18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane,które odwołują się do pojęcia wykonawcy, należy rozumieć w ten sposób, że zezwalają na udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nausługi podmiotom, które co do zasady nie mają celu zarobkowego, nie posiadają struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i nie są stale obecne na rynku. Chodzi tu o uniwersytety i instytuty badawcze czy zgrupowania powołane przez uniwersytety i organy administracji publicznej. Niezgodna z tą dyrektywą jest również wykładnia przepisów krajowych, które zakazują takim podmiotom udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego, jeżeli prawo krajowe zezwala im na oferowanie usług objętych tym zamówieniem.