sobota, 30 stycznia 2010

UNIWERSYTET WSTYDU

UNIWERSYTET WSTYDU - 2010-01-28 Newsweek redakcja