poniedziałek, 14 grudnia 2009

Pieniądze unijne dla uczelni

Pieniądze unijne dla uczelni - 14.12.2009 Dziennik Gazeta Prawna str. 3 Edukacja

(...)
W ramach łącznej sumy środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności, która wynosi około 85,6 mld euro (67, 3 mld euro pochodzi z budżetu UE) dla nauki i szkolnictwa wyższego, w ramach programów, dla których MNiSW jest Instytucją Pośredniczącą, przeznaczonych jest 4,15 mld euro (3,53 mld euro z budżetu UE), z czego dla poszczególnych Priorytetów i Działań: PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii - 1 299 270 589 EUR Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy - 465 000 613 EUR Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki -70 037 029 EUR Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe - 373 880 771 EUR Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych - 390 352 176 EUR Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R - 1 299 270 589 EUR Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym - 691 423 530 EUR Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych - 349 117 647 EUR Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki -258 729 412 EURPO Infrastruktura i ŚrodowiskoPriorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego - 588 235 294 EURPO Kapitał LudzkiPriorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka - 960 366 839 EUR Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy - 898 866 839 EUR Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym - 61 500 000 EUR