poniedziałek, 18 lutego 2013

Nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców

poniedziałek, 18 lutego 2013 - MNiSW
 
Do 18 marca czekamy na zgłoszenia kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców. Będzie to już czwarta kadencja najważniejszego gremium reprezentującego środowisko młodych naukowców.

Członkostwo w Radzie to szansa na aktywne uczestniczenie w tworzeniu coraz lepszych warunków dla młodych badaczy. Do zadań Rady należy m.in. proponowanie rozwiązań wzmacniających współpracę młodego pokolenia naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce. Rada wskazuje również bariery, na które napotykają naukowcy na początku swojej kariery i przygotowuje rekomendacje dotyczące możliwości ich wspomagania.Rada Młodych Naukowców podejmuje także wiele samodzielnych działań. W obecnej kadencji jest m.in. inicjatorem Forum Młodych Uczonych, a także cyklu spotkań z młodymi uczonymi Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce, realizowanego przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators.Członkostwo w Radzie Młodych Naukowców to także okazja do współpracy z innymi ciałami odpowiedzialnymi za rozwój nauki w Polsce. Rada współpracuje m.in. z Radą Narodowego Centrum Nauki, przedstawicielami Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, czy też Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. 
Serdecznie zachęcamy do udziału w rekrutacji!
Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która:
  1. nie ukończyła 35 roku życia;
  2. posiada znaczące osiągnięcia naukowe;
  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej;
  4. korzysta z pełni praw publicznych;
  5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Młodych Naukowców powinno zawierać:
  1. wypełniony kwestionariusz
  2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz oświadczenia dotyczące punktów 4 i 

Rada Młodych Naukowców jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działającym na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.). Członkowie tego gremium nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywane zadania.