środa, 7 listopada 2012

Trwa ocena wniosków w konkursie na najlepsze programy studiów

środa, 07 listopada 2012 - MNiSW
 
W konkursie wydziały uczelni, które opracowały najlepsze programy studiów oraz wdrażają najbardziej zaawansowane programy poprawy jakości kształcenia mogą otrzymać nawet milion złotych.

Ponad 200 zgłoszeń z całej Polski ocenia specjalnie powołany zespół.

Członkowie komisji oceniają m.in. czy programy kształcenia są innowacyjne i czy przewidziane w programie zajęcia oraz metody kształcenia i weryfikacji efektów kształcenia w sposób przemyślany, spójny i wiarygodny prowadzą do uzyskania przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych założonych w programie. W przypadku programów o profilu praktycznym oceniany jest m.in. nacisk kładziony na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów, na przykład jakość praktyk zawodowych czy współpraca uczelni z przyszłymi, potencjalnymi pracodawcami. Szczególnym kryterium oceny programów o profilu ogólnoakademickim jest z kolei spójność w rozwijaniu zaawansowanych umiejętności intelektualnych studentów.

Komisja ocenia również, w jakim stopniu uczelnie monitorują losy swoich absolwentów, jak skuteczne oceniani są nauczyciele akademiccy, czy metody nauczania wykraczają poza standardową ofertę dydaktyczną, na przykład czy uczelnia współpracuje z otoczeniem, oraz w jaki sposób uczelnie wykorzystują powyższe narzędzia do stałej poprawy jakości programów kształcenia.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, które opracowały najlepsze programy studiów oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji ogłosiło w czerwcu tego roku. Wydziały, które opracują najlepsze programy studiów lub wdrażają zaawansowane programy poprawy jakości kształcenia, uzyskają 1 mln zł dotacji na doskonalenie oferty dydaktycznej. Na przykład będą mogły pokryć koszty związane z wprowadzaniem do programów kształcenia innowacyjnych elementów, w tym np. praktyk zawodowych dla studentów, zainwestować w podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich, czy rozwijać współpracę z innymi uczelniami i instytucjami.

Całkowita pula konkursu to 78 mln zł. Zgłoszenia można było nadsyłać do 25 września. Pomocniczy zespół – komisja do spraw zaopiniowania wniosków – został powołany w październiku zarządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego.