środa, 7 listopada 2012

Informacja w sprawie konkursu na KRK

środa, 07 listopada 2012 - MNiSW
 
W dniu 25 września 2012 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło 206 wniosków.

Wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez pomocniczy Zespół – komisję do spraw opiniowania wniosków powołany zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2012 r.