piątek, 30 grudnia 2011

Program naprawczy dla uczelni z deficytem

Program naprawczy dla uczelni z deficytem - Jolanta Ojczyk 30-12-2011 Rzeczpospolita

Publiczne szkoły wyższe, które mają straty netto z okresu nie dłuższego niż ostatnie pięć lat wykazane w sprawozdaniach finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta oraz w sprawozdaniach z wykonania planu rzeczowo-finansowego, będą musiały przygotować program naprawczy.