piątek, 9 grudnia 2011

Komunikat MNiSW z dnia 9 grudnia 2011 r. o ogłoszeniu terminu konkursu o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

piątek, 09 grudnia 2011 - MNiSW
 
W związku z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (Dz. U. Nr 192, poz. 1142), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego zostanie ogłoszony do dnia 9 stycznia 2011 r.

Konkurs zostanie ogłoszony dla jednostek działających w obszarach:
  1. nauk ścisłych,
  2. nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
W każdym ze wskazanych obszarów wiedzy wyłonione zostaną nie więcej niż 3 Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące.
W konkursie mogą uczestniczyć:
  1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
  2. centra naukowe utworzone przez uczelnie na podstawie umowy z innymi uczelniami i instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz instytutami badawczymi, w tym również z zagranicznymi jednostkami naukowymi, i instytutami międzynarodowymi prowadzącymi działalność naukowo-badawczą,
  3. centra naukowe działające w strukturze uczelni,
  4. konsorcja naukowe.
Proces wyłaniania KNOW jest jednym z najważniejszych działań wdrażających reformę nauki i szkolnictwa wyższego. Jednostki z tym statusem będą koncentrować największy kapitał badawczy i dydaktyczny, skupiać najwybitniejszych naukowców, doktorantów i studentów, kreując silne ośrodki, zdolne konkurować w Europie i na świeci