wtorek, 20 grudnia 2011

Pierwszy konkurs na innowacyjne projekty PO KL

wtorek, 20 grudnia -  2011 MNiSW

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz pierwszy ogłosiło konkurs na realizację projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem konkursu jest opracowanie nowych metod dostępu do gromadzonej w uczelni wiedzy, kreowania modeli kształcenia przez całe życie oraz prowadzenia monitoringu losów absolwentów. 

W konkursie startować mogą szkoły wyższe zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Wnioski o dofinansowanie można składać od 16 grudnia 2011 r. do 16 lutego 2012 r. Na realizację projektów wyłonionych w drodze konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy kwotę 50 000 000 PLN.

Zakres realizacji składanych projektów musi wpisywać się w poniższe tematy:
  • nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego;
  • projekty otwierające wyższe uczelnie na działania i innowacje społeczne oraz na dostęp do gromadzonej w ramach uczelni wiedzy;
  • prowadzenie monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakości kształcenia i lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy.
Projekty innowacyjne powinny być nastawione na badanie i rozwój, a także upowszechnianie i włączanie do polityki i praktyki konkretnych produktów służących rozwiązaniu problemów grup docelowych zidentyfikowanych przez wnioskodawcę, a nie wprost na rozwiązanie tych problemów. Projekt innowacyjny nie tyle służy rozwiązywaniu problemów, co wypracowywaniu nowych modelowych narzędzi, przy zastosowaniu których problemy grup docelowych będą mogły być bardziej skutecznie rozwiązywane.

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być składane wyłącznie wnioski o dofinansowanie realizacji projektów innowacyjnych testujących, czyli takich, które mają na celu wypracowanie nowych rozwiązań, ich upowszechnianie oraz włączanie do głównego nurtu praktyki. Projekty innowacyjne testujące muszą być realizowane w dwóch etapach: pierwszy to etap przygotowawczy, drugi to etap wdrożenia.
 
W wyniku realizacji projektu innowacyjnego mogą powstawać rozwiązania dostarczające narzędzi wykorzystywanych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Projekt innowacyjny może także uwzględniać komponent ponadnarodowy, m. in. w zakresie adaptowania rozwiązań sprawdzonych w innych krajach lub regionach jak i ich upowszechniania.

Więcej informacji na temat konkursu można odnaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.