czwartek, 1 grudnia 2011

No­we ­gran­ty na ba­da­nia i in­no­wa­cje

No­we ­gran­ty na ba­da­nia i in­no­wa­cje - Artur Osiecki 01-12-2011 Rzeczpospolita

Bruksela pro­po­nu­je no­wy pro­gram fi­nan­so­wa­nia ba­dań i in­no­wa­cji – „Ho­ry­zont 2020”, z pu­lą 80 mld eu­ro