czwartek, 18 grudnia 2014

Liderów innowacji trzeba poszukiwać już w szkole

Liderów innowacji trzeba poszukiwać już w szkole - 11.12.2014 Forbes  

Nowo pod­ję­ta ini­cja­ty­wa edu­ka­cyj­na ADA­MED Smar­tUP ma na celu wspar­cie i wy­pro­mo­wa­nie zdol­nych uczniów jako przy­szłych li­de­rów in­no­wa­cyj­nej go­spo­dar­ki. Am­ba­sa­do­ra­mi pro­jek­tu zo­sta­li na­sto­let­ni na­ukow­cy – Kinga Pa­na­sie­wicz i Jerzy Szu­nie­wicz