poniedziałek, 1 września 2014

Ogłoszony został konkurs na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nabór potrwa do 1 października 2014 r.

poniedziałek, 1 września 2014 - MNiSW

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju może być osoba, która:

  1. korzysta z pełni praw publicznych;
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  3. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
  4. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności badawczo-rozwojowej;
  5. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi oraz w sektorze badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub finansowym.
Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju określone zostały w art. 10 i 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Szczegóły dotyczące naboru, niezbędne wymagania, jakie powinni spełnić kandydaci, wymagane dokumenty oraz kryteria oceny zgłoszeń zostały zawarte w ogłoszeniu.