poniedziałek, 16 stycznia 2012

Unijne wsparcie hamuje innowacyjność firm

Unijne wsparcie hamuje innowacyjność firm - Aleksandra Fandrejewska 16-01-2012 Rzeczpospolita

Usu­nię­cie ba­rier administracyjnych jest jed­nym z pod­sta­wo­wych wa­run­ków zwięk­sze­nia in­no­wa­cyj­no­ści w Pol­sce