niedziela, 22 stycznia 2012

Styczniowe posiedzenie Rady NCN

piątek, 20 stycznia 2012 - NCN

W dniach 11-13 stycznia 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN, podczas którego oprócz spraw bieżących członkowie Rady debatowali nad określeniem głównych kierunków rozwoju Narodowego Centrum Nauki.


Podczas posiedzenia plenarnego Rada NCN m.in:
  • dokonała wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS, PRELUDIUM i SONATA ogłoszonych w dniu 15 września 2011 r.,
  • odbyła wstępną dyskusję nad projektem zmian w ustawie o Narodowym Centrum Nauki,
  • przedyskutowała projekt założeń współpracy Narodowego Centrum Nauki z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej w zakresie przeprowadzenia wspólnego konkursu na finansowanie projektów badawczych międzydziedzinowych. Planuje się, że tego rodzaju konkurs zostanie przeprowadzony już w 2012 r.,
  • uzupełniła kodeks etyczny obowiązujący członków Rady NCN i członków  Zespołów Ekspertów w kontekście konkursu na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • pozytywnie zaopiniowała raporty końcowe w grupie ST i NZ dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych przekazanych do realizacji w Narodowym Centrum Nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, których oceny dokonane zostały przez tzw. stałe Zespoły Ekspertów ds. projektów badawczych.
W drugiej części obrad członkowie Rady dyskutowali nad misją, strategią oraz priorytetami Narodowego Centrum Nauki. Omówiono również sprawy dotyczące konkursów NCN, sposobu ogłaszania wyników, procesu oceny wniosków oraz  koncepcji rozliczania grantów i informowania o ich rezultatach. Dużą uwagę poświęcono zagadnieniom związanym ze specyfiką grantów w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce oraz problemom i wyzwaniom administracji Narodowego Centrum Nauki w realizacji powierzonych zadań.