czwartek, 12 stycznia 2012

KEJN: W toku prac nad projektem rozporządzenia

czwartek, 12 stycznia 2012 - MNiSW

Prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, uczestniczyła w posiedzeniu Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, które odbyło się 11 stycznia w siedzibie MNiSW.
Tematyka posiedzenia koncentrowała się wokół projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, którego projekt został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.


Minister Kudrycka poinformowała Komitet o znacznej liczbie zgłoszonych uwag, z których duża część dotyczy dwóch zagadnień: oceny działalności innowacyjnej i wdrożeniowej instytutów badawczych oraz oceny działalności publikacyjnej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Wskazane jest zatem, zdaniem minister, aby Komitet w sposób szczególny przeanalizował te zagadnienia.
Przy daleko idącej zmianie systemu oceny jednostek naukowych duża liczba uwag jest rzeczą normalną – powiedziała minister i zaapelowała do Komitetu o uwzględnienie w dalszych pracach uzasadnionych propozycji szczegółowych, przy jednoczesnym zachowaniu celu głównego, jakim jest obiektywne ustalenie jakości działalności poszczególnych jednostek naukowych. Pozwoli to na wyłonienie najlepszych z nich i umożliwienie im szybszego rozwoju dzięki zwiększonemu finansowaniu.

Minister podkreśliła także, iż nie da się dokonać w Polsce przełomu w zakresie zastosowań wyników badań naukowych i prac rozwojowych bez projakościowego zwiększenia finansowania instytutów badawczych.

Prof. Barbara Kudrycka wskazała, że podniesieniu jakości badań naukowych dzięki koncentracji finansowania ze środków publicznych na najlepszych jednostkach naukowych służy także ogłoszony przed kilkoma dniami pierwszy konkurs, który wyłoni Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące w dziedzinie nauk ścisłych oraz w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Mechanizm ten, zaprojektowany w ramach reformy systemu szkolnictwa wyższego, zapewni znaczące dofinansowanie w ciągu kolejnych pięciu lat najlepszych ośrodków naukowych w kraju, wskazanych przez komisje konkursowe z udziałem uczonych z zagranicy.

W ramach dyskusji, jaka wywiązała się w trakcie posiedzenia, prof. Barbara Kudrycka podkreśliła istotną rolę Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w kształtowaniu polityki naukowej państwa, a co za tym idzie dużą odpowiedzialność, która na nim spoczywa.