wtorek, 28 października 2014

Best Global Universities a nie ranking THE

Dwie polskie uczelnie w najnowszym rankingu tygodnika "Times Higher Education" - 27.10.2014 onet.pl  

Aż dwie pol­skie uczel­nie zna­la­zły się w naj­now­szym ran­kin­gu ty­go­dni­ka "Times Hi­gher Edu­ca­tion". Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski upla­so­wał się na 280 miej­scu, a Uni­wer­sy­tet Ja­giel­loń­ski na 288. W pierw­szej dzie­siąt­ce zna­la­zły się tylko uczel­nie z USA i Wlk. Bry­ta­nii. Zwy­cięz­cą oka­zał się Uni­wer­sy­tet Har­war­da. Dru­gie miej­sce zajął In­sty­tut Tech­no­lo­gicz­ny w Mas­sa­chu­setts

A wg rankingu THE UJ jest drugi rok z rzedu poza 400 uczelniami, a UW jest w grupie 301-350 - m.a

Best Global Universities:
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?country=poland