wtorek, 17 grudnia 2013

Nowelizacje ustaw: wsparcie dla innowacji i lepsze powiązanie studiów z rynkiem pracy

wtorek, 17 grudnia 2013 - MNiSW

Wparcie dla innowacji, priorytet finansowy dla infrastruktury badawczej o strategicznym znaczeniu dla rozwoju nauki oraz lepsze powiązanie studiów z rynkiem pracy – Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekty nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz prawa o szkolnictwie wyższym. 


- Ostatnie lata były czasem rekordowych inwestycji w infrastrukturę naukową i dydaktyczną, sięgnęły one ponad 26 miliardów złotych. Przyjęte przez Radę Ministrów projekty zmian ustawowych przyczynią się do pełniejszego zaangażowania polskich laboratoriów i zespołów naukowych w duże, międzynarodowe projekty badawcze, by te inwestycje mogły procentować – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Zaproponowane przez rząd zmiany w ustawie o zasadach finansowania nauki ułatwią wspieranie strategicznej infrastruktury badawczej oraz wzmocnią aktywność Polaków w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Nowelizacja umożliwi też kierowanie większego strumienia pieniędzy do najlepszych jednostek naukowych (z kategorią A i A+). W projekcie znalazła się wyczekiwana przez środowisko młodych badaczy definicja naukowca rozpoczynającego karierę naukową.


Z kolei nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zakłada otwarcie drogi na studia osobom dojrzałym – uczelnie będą mogły zaliczyć na poczet studiów ich wiedzę i umiejętności zdobyte w pracy zawodowej, na kursach czy szkoleniach.

Zapisy nowelizacji wzmocnią szanse studentów i absolwentów na rynku pracy. Na studiach o profilu praktycznym przewidziano obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.
Nowe przepisy służyć będą też skuteczniejszej walce z plagiatami prac dyplomowych i naukowych oraz sprawniejszemu postępowaniu dyscyplinarnemu, wobec wykładowców naruszających prawo.

W projekcie nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym znalazły się też zapisy, wspierające innowacyjność. Naukowcy uzyskają pełne prawa majątkowe do wynalazków, co motywować będzie do większej aktywności w obszarze komercjalizacji i wdrożeń.

Czytaj więcej.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła też przedłożony przez ministra nauki projekt zmian w ustawie o języku polskim. Nowelizacja przyczyni się do większej promocji języka polskiego wśród obcokrajowców, przewiduje też efektywniejszy system egzaminowania i poświadczania jego znajomości wśród obcokrajowców.

Jak szacuje MNiSW, po wprowadzeniu tych zmian liczba cudzoziemców, którzy starają się o certyfikat znajomości języka polskiego wzrośnie nawet czterokrotnie.

Czytaj więcej