wtorek, 23 kwietnia 2013

Ogłoszenie projektu grup wspólnej oceny (GWO)

poniedziałek, 22 kwietnia 2013 - MNiSW
 
Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszony został przygotowany przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191) projekt grup wspólnej oceny jednostek naukowych (GWO). Poszczególne GWO obejmują jednostki naukowe, które na podstawie § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia złożyły w terminie do 15 kwietnia 2013 r. wnioski o przyznanie kategorii naukowej i przekazały w postaci elektronicznej ankietę jednostki naukowej w systemie POL-on.

Zgodnie z przepisem § 16 ust. 3 rozporządzenia jednostki naukowe mogą zgłaszać do Komitetu zastrzeżenia dotyczące ich przyporządkowania do danej GWO, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia projektu składów GWO.

Propozycje zmiany przyporządkowania w postaci elektronicznej należy przesyłać do dnia 6 maja 2013 r. na adres poczty elektronicznej gwo.uwagi@nauka.gov.pl, dołączając zeskanowane pisma w tej sprawie, podpisane przez kierowników jednostek naukowych.