wtorek, 27 września 2011

Rząd zagwarantował wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe

wtorek, 27 września 2011 - MNiSW

Ponad 9 procent więcej na naukę w budżecie krajowym i 230 mln na dotację projakościową dla uczelni to najważniejsze dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzje budżetowe na rok 2012 przyjęte dziś przez Radę Ministrów.

Rada Ministrów w dniu 27.09.2011 przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2012 r. Potwierdzony został wzrost nakładów na Naukę i Szkolnictwo Wyższe przyjęty w wersji projektu ustawy budżetowej z 5 maja 2011.

Nakłady na naukę w budżecie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyniosą łącznie 6,37 mld zł (łącznie ze środkami UE w wysokości 1,3 mld zł), tj. 18,36% więcej niż w ustawie budżetowej na rok 2011. W ujęciu kwotowym wzrost ten wynosi 989 mln zł. W porównaniu z rokiem 2007 (budżet na poziomie 3,75 mld zł) oznacza to wzrost o 70%. Dodatkowo, w rezerwach celowych budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie i finansowanie projektów z udziałem środków europejskich, na rzecz nauki zaplanowano 2012 r. 1,33 mld zł, co wynika także z pozycji lidera MNISW w wydatkowaniu środków europejskich. Ponadto, poza budżetem, w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej zaplanowano w 2012 r. przychody na poziomie 200 mln zł. Łącznie dostępne na naukę środki w 2012 roku wyniosą ponad 7,5 mld zł.

Wzrost nakładów na naukę zagwarantowany został także w latach kolejnych. W przyjętym przez rząd Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014 założono coroczny wzrost nakładów budżetu krajowego (tj. z wyłączeniem środków na współfinansowanie i finansowanie programów operacyjnych UE) na naukę w wysokości 8%.

W 2012 roku większe środki skierowane zostaną do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki – łączny wzrost w porównaniu z rokiem 2011 to ponad 1 mld zł. Ponadto z inicjatywy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowana jest procedura identyfikacji faktycznie ponoszonych wydatków na badania i rozwój w ramach budżetów innych ministerstw. Z podsumowania kwot wynika, że w 2011 r. wydatki te wyniosą ok. 2 mld zł.

W odniesieniu do szkolnictwa wyższego w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 10,39 mld zł. Dodatkowo, w rezerwie celowej budżetu państwa „Środki na zadania projakościowe w szkolnictwie wyższym” przewidziano 230 mln zł na  utworzenie funduszu projakościowego dla m.in. Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW). W rezerwach celowych budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie i finansowanie projektów z udziałem środków europejskich, na rzecz szkolnictwa wyższego zaplanowano w 2012 r. 582 mln zł.