czwartek, 8 września 2011

List w sprawie regulaminów stypendialnych

czwartek, 08 września 2011 - MNiSW

Minister Barbara Kudrycka skierowała do rektorów szkół wyższych list przypominający o nowych obowiązkach uczelni - wynikających z wchodzącej w życie 1 października 2011 r. znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - w zakresie pomocy materialnej dla studentów.


Magnificencje Rektorzy,

W związku ze zbliżającą się inauguracją nowego roku akademickiego oraz wejściem w życie z dniem 1 października 2011 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (z wyłączeniem niektórych przepisów mających dłuższy okres vacatio legis), pragnę przypomnieć o zobowiązaniach wynikających z nowych regulacji prawnych. Obligują one Rektorów szkół wyższych m. in. do opracowania, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, szczegółowych wewnętrznych regulaminów ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym kryteriów i trybu udzielania świadczeń pomocy materialnej, wzorów wniosków o przyznanie świadczeń, wzoru oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposobu udokumentowania sytuacji materialnej studenta (zgodnie z art. 186 ust. 1 znowelizowanej ustawy).

Jednocześnie chciałabym wyjaśnić, że stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zastępujące dotychczasowe stypendium naukowe, będzie przyznawane  studentom za wyniki w nauce, a także, jeśli uczelnia w porozumieniu z samorządami studenckimi tak zdecyduje, za dodatkowe osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne (na podstawie art. 181 ww. ustawy). Od uczelni zależy więc, jakie kryteria przyjmie w regulaminie stypendialnym, ponieważ ustawa pozostawia autonomię właściwym organom kolegialnym uczelni.

W trosce o jak najlepsze i efektywne wdrożenie reformy szkolnictwa wyższego, a przede wszystkim o możliwość udzielenia studentom niezbędnych świadczeń pomocy materialnej w Państwa uczelniach w nowym roku akademickim, bardzo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na wypracowanie niezbędnych rozwiązań w tym zakresie i, jeśli to konieczne, o intensyfikację prac nad regulaminami stypendialnymi.

Wspólnie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia studiującym optymalnego wsparcia w ramach obowiązujących przepisów. Licząc na zrozumienie i harmonijną współpracę na rzecz wspierania rozwoju talentów młodych ludzi, łączę

wyrazy głębokiego szacunku,
prof. Barbara Kudrycka