czwartek, 15 marca 2012

Nowe konkursy NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATA I SONATA BIS

czwartek, 15 marca 2012 - NCN

Działając na podstawie na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają cztery konkursy:
  • OPUS na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  • SONATA BIS na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora.

UWAGA

Decyzją Rady NCN m.in.:
  • ocena merytorycznej części wniosku w I etapie (część B. ocena projektu) dokonywana jest na podstawie tylko skróconego opisu projektu badawczego, co za tym idzie skrócony opis projektu powinien zawierać wszystkie istotne informacje, na podstawie których będzie możliwa ocena projektu (Rozdział IV Regulaminu);
  • wprowadzono ograniczenia w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN; 20% kierowników najsłabszych projektów nie będzie mogło wystąpić z wnioskiem o finansowanie w kolejnej edycji konkursów (Rozdział VI Regulaminu);
  • wnioskodawca ma obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego kopii zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopii zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie modyfikowanych, jeśli badania objęte wnioskiem takich dokumentów wymagają.
Ze względu na istotne zmiany w warunkach konkursów oraz w Regulaminie przyznawania środków na realizację projektów badawczych, prosimy o uważne przeczytanie wszystkich informacji związanych ze składaniem wniosków.
Informujemy, że elektroniczne formularze wniosków dla konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA oraz SONATA BIS zostaną udostępnione w systemie OSF na początku kwietnia 2012 r.