poniedziałek, 1 października 2012

Uczelnie rozpoczynają nowy rok akademicki 2012/2013

piątek, 28 września 2012 - MNiSW
 
– Dziś zarządzanie szkołami wyższymi wymaga odważnych zmian i sięgania po rozwiązania, z których dotąd nikt nie odważył się skorzystać – napisała prof. Barbara Kudrycka w liście do uczelni.

Prof. Barbara Kudrycka weźmie w poniedziałek udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013 na Politechnice Wrocławskiej.

W dzisiejszych inauguaracjach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Uniwersytetach Łódzkim i Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Medycznym w Łodzi udział wzięli za to dr Daria Lipińska-Nałęcz, prof. Marek Ratajczak i dr Jacek Guliński, podsekretarze stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W rozpoczynającym się nowym roku akademickim szkoły wyższe mogą już w pełni korzystać z możliwości, jakie daje im znowelizowane w 2011 roku prawo o szkolnictwie wyższym, a także stosować rozwiązania zapisane w reformie nauki z 2010 roku. 

Wprowadzone reformami rozwiązania pozwalają na zacieśnienie współpracy uczelni z przedsiębiorcami oraz na dostosowywanie programów studiów do potrzeb rynku pracy. - Odpowiedzialne wykorzystanie tych możliwości to ważne zadanie dla wszystkich szkół wyższych. Zarówno tych, których misją jest kształcenie uniwersyteckie i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie, jak i uczelni, które koncentrują się na praktycznym przygotowaniu absolwentów do kariery zawodowej – zwróciła się do środowiska akademickiego prof. Barbara Kudrycka. 

Szkoły wyższe mają już swobodę w kreowaniu nowych programów i kierunków studiów. Przy ich tworzeniu powinny uwzględniać nie tylko rozwój wiedzy, uwarunkowania gospodarki i potrzeby rynku pracy, ale także oczekiwania studentów. Znika ustalana centralnie przez ministra lista kierunków. Uczelnie poprzez nową ofertę mogą określać swoją misję i specjalizację. Programy muszą opierać się na efektach kształcenia, aby studenci zyskali nie tylko wiedzę, ale również potrzebne do jej wykorzystania umiejętności i kompetencje społeczne. Na tworzenie nowych programów studiów i przystosowanie do zmian już istniejących do uczelni w tym roku akademickim trafią dodatkowe fundusze, rozdzielone w drodze ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju konkursów. 

Nowe regulacje prawne pozwalają również na lepsze powiązanie uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedstawiciele pracodawców mogą razem z nauczycielami akademickimi układać programy studiów, a nawet prowadzić wykłady i ćwiczenia. Wprowadzone zostały ułatwienia w komercjalizowaniu wyników badań, a także zakładaniu spółek celowych. 

Rośnie budżet na szkolnictwo wyższe. W 2013 roku wyniesie 13,6 mld złotych i będzie o ponad 800 mln zł większy niż w roku 2012. W budżecie zagwarantowane są podwyżki płac dla nauczycieli akademickich, średnio o 9,14 proc. O wysokości wzrostu wynagrodzenia konkretnych pracowników uczelni decydują jej władze. 

Wprowadzana jest nowa filozofia finansowania uczelni. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponowało nowy algorytm podziału pieniędzy z budżetu. Więcej funduszy będzie trafiało do uczelni, które dbają o podnoszenie jakości kształcenia, mają dobre wyniki naukowe i są dobrze zarządzane. Odpowiedni projekt rozporządzenia jest już w konsultacjach społecznych.

Obok istniejących programów wspierania najlepszych studentów i młodych naukowców, tworzone są także nowe. W tym roku akademickim rozpocznie się program„Generacja Przyszłości”, wspierający wybitnych studentów, którzy reprezentują polskie uczelnie i nasz kraj na prestiżowych międzynarodowych zawodach i konkursach. W ramach programu „Generacja Przyszłości” student będzie mógł sfinansować koszty wyjazdu na zawody oraz przygotowania się do nich. Kontynuować będziemy rozpoczęty w ubiegłym roku program „Diamentowy Grant”, dedykowany studentom, którzy już na studiach stawiają pierwsze kroki w karierze naukowej i mogą otrzymać na swe badania granty nawet do 200 tys. zł oraz program TOP 500 Innovators, dzięki któremu Polacy mogą zdobywać praktyczne doświadczenie na najlepszych uczelniach na świecie. 

W rozpoczynającym się roku akademickim Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szczególną uwagę zwróci również na przestrzeganie przez uczelnie ustawowych praw studentów oraz na promowanie działań zwiększających szanse absolwentów na rynku pracy. 

Uprawnienia studentów zapisane są w Karcie Praw Studenta, którą pod koniec września wraz z prof. Barbarą Kudrycką podpisał w imieniu wszystkich rektorów przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Wiesław Banyś. Karta zawiera 10 praw - to m.in. brak opłat za egzaminy i podstawowe usługi edukacyjne, obowiązek uczelni do zawierania umów cywilno-prawnych ze studentami, możliwość oceny przez studentów pracy nauczycieli akademickich czy obowiązkowy monitoring losów zawodowych studentów prowadzony przez uczelnie. - Powinnością szkół wyższych jest to, by były one wzorem respektowania regulacji prawnych oraz zapisanych w ustawie nowych uprawnień studentów. To oni przecież tworzyć będą naszą najbliższą przyszłość i to z myślą o zapewnieniu im stabilnego rytmu studiów wprowadzaliśmy nowe rozwiązania – podsumowuje prof. Barbara Kudrycka.