wtorek, 5 marca 2013

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

wtorek, 05 marca 2013 - MNiSW
 
Zapraszamy do składania wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia prowadzące do nadania tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki. Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, w jednym z 8 obszarów wiedzy określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.


Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali osiągnięcia, o których mowa wyżej.

Kandydatami nie mogą być osoby karane dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe a także skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydatów – po jednym do nagrody w danej kategorii – mogą zgłaszać:

1)    w przypadku nagród za wybitne osiągnięcia naukowe:

  • uczelnie,
  • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
  • instytuty badawcze,
  • jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności,
  • stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne;
2)    w przypadku nagród za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:
  • uczelnie,
  • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
  • instytuty badawcze,
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk.
Wnioski będą oceniane przez Zespół do Spraw Nagród powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wnioski należy składać drogą elektroniczną, poprzez platformę ePUAP, zgodnie z instrukcją, w terminie do 31 marca 2013 r.